Algemene voorwaarden

Van VONDERS

Algemene voorwaarden Detachering

Artikel 1. Definities
1.1 In deze Algemene voorwaarden Detachering (“Algemene Voorwaarden”) hebben begrippen met een hoofdletter de betekenis zoals hieronder aangegeven:
(a) “VONDERS”: Vonders B.V. (KvK 59361549) statutair gevestigd in Bergschenhoek.
(b) “VONDERS Groep”: VONDERS en alle aan VONDERS gelieerde entiteiten als bedoeld in artikel 2:24b BW, waaronder haar dochters Vonders Detachering B.V. en Vonders Projecten B.V.
(c) “Partijen”: VONDERS en Opdrachtgever.
(d) “Professional”:
i. de persoon die een arbeidsovereenkomst heeft met een (dochter)onderneming die deel uitmaakt van de VONDERS Groep en werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van          Opdrachtgever onder diens leiding en toezicht, dan wel;
ii. de persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst met een derde buiten VONDERS of aan VONDERS gelieerde ondernemingen via VONDERS Groep werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever onder diens leiding en toezicht.
(e) “Opdrachtgever”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Opdracht of Overeenkomst aangaat of is aangegaan met VONDERS Groep om een Professional een bepaalde Opdracht te laten uitvoeren.
(f) “Overeenkomst”: alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en VONDERS Groep waarin wordt vastgelegd welke Professional wordt ingezet voor de Opdracht.
(g) “Opdracht”: de door de Professional tijdelijk te verrichten werkzaamheden bij of namens Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een integraal geheel met alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen VONDERS Groep en Opdrachtgever, verband houdende met de werving, selectie en inzet van een Professional door VONDERS Groep en het uitvoeren van werkzaamheden door de Professional via VONDERS Groep binnen de onderneming van Opdrachtgever of bij een derde, en zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.
2.2 Deze voorwaarden hebben 1 februari 2024 als ingangsdatum, waarbij alle eerder door VONDERS Groep uitgebrachte Algemene Voorwaarden komen te vervallen.
2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van VONDERS Groep schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor de Overeenkomst en aan afwijkende bepalingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot toekomstige rechtsverhoudingen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door Opdrachtgever mochten worden gebruikt, of waarnaar door Opdrachtgever mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig zijn, of niet rechtsgeldig worden, zullen alle overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, met dien verstande dat vervangende bepalingen worden geformuleerd die aansluiting vinden bij de strekking van de vervallen bepalingen.

Artikel 3. Totstandkoming van opdrachten en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven van VONDERS Groep zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding en/of Overeenkomst kenbaar is gemaakt.
3.2 Een Overeenkomst tussen VONDERS Groep en Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat VONDERS Groep de Overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd dan wel dat de Professional feitelijk is gestart met de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 4. Dienstverlening VONDERS Groep
4.1 VONDERS Groep voert de activiteiten voor het werven en selecteren van een Professional voor de Opdracht uit naar haar beste inzicht en vermogen. Hierbij is er sprake van een inspanningsverplichting.
4.2 VONDERS Groep ondersteunt Opdrachtgever door het ter beschikking stellen en inzetten van een Professional aan Opdrachtgever. De Professional zal de werkzaamheden zoveel mogelijk zelfstandig uitvoeren op aanwijzing van en toezicht van Opdrachtgever. In situaties waarin het uitdrukkelijk de bedoeling is dat de Opdracht door een bepaalde natuurlijke persoon wordt uitgevoerd, wordt de toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitgesloten.
4.3 VONDERS Groep zal zich inspannen om zorg te dragen dat de Professional beschikt over de deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door Opdrachtgever mogen worden verwacht gelet op de aard en omvang van de werkzaamheden. Hierbij heeft Opdrachtgever een eigen verantwoordelijkheid om de deskundigheid en vaardigheden van de Professional zelfstandig te beoordelen.
4.4 Indien de Professional niet meer beschikbaar of in staat is de werkzaamheden uit te voeren zal VONDERS Groep na overleg met Opdrachtgever inspanning leveren om deze te vervangen door een gelijkwaardige derde.
4.5 VONDERS Groep zal zich ervoor inspannen om op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zorg te dragen dat de Professional zich schriftelijk conformeert aan de door Opdrachtgever gestelde (interne) voorschriften met betrekking tot de Overeenkomst, voor zover dit redelijkerwijs kan worden verlangd van de Professional.
4.6 Op verzoek van Opdrachtgever worden door VONDERS Groep aan haar ter beschikking gestelde gegevens na uitvoering van de Overeenkomst geretourneerd.

Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever is jegens de Professional en VONDERS Groep verantwoordelijk voor de nakoming van de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen (o.a. artikel 7:658 BW) op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. Hieronder wordt onder meer ook begrepen dat Opdrachtgever de Professional voorlichting geeft met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Tenzij anders overeengekomen stelt Opdrachtgever eventuele noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) kosteloos aan de Professional ter beschikking. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever VONDERS Groep uitdrukkelijk voor alle schade en kosten die VONDERS Groep lijdt in verband met enige aanspraak van de betreffende Professional uit hoofde daarvan.
5.2 Indien zich na aanvang van de werkzaamheden wijzigingen voordoen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden verplicht Opdrachtgever zich dat per omgaande aan VONDERS Groep mede te delen.
5.3 Indien Opdrachtgever de Professional wil gaan inzetten voor andere werkzaamheden dan in de Opdracht omschreven, dan dient Opdrachtgever hiervoor voorafgaande aan de aanvang van deze werkzaamheden toestemming te vragen aan VONDERS Groep.
5.4 Ingeval de Professional niet blijkt te voldoen aan de vereisten van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever VONDERS Groep hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis stellen en dit vervolgens binnen één dag schriftelijk bevestigen. De maximale termijn voor deze optie is drie weken na aanvang van de Opdracht. De schriftelijke bevestiging dient minimaal een concrete onderbouwing te bevatten aan welke eisen de Professional niet voldoet. Opdrachtgever zal in geen geval de betalingen voor werkzaamheden van de Professional aan VONDERS Groep opschorten.
5.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan een Professional zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VONDERS Groep buiten Nederland te werk te stellen. Indien toestemming wordt verkregen dient Opdrachtgever in elk geval aan VONDERS Groep opgave te doen van het land, plaats, de aard van de werkzaamheden en de geschatte duur van het verblijf in het buitenland. Indien hiertoe naar het oordeel van VONDERS Groep redelijkerwijs aanleiding bestaat, is het VONDERS Groep te allen tijde toegestaan de Professional als vermeld in de Overeenkomst te vervangen door een andere Professional.
5.6 Opdrachtgever zal op eerste verzoek van VONDERS Groep informatie verstrekken aangaande de van toepassing zijnde cao van Opdrachtgever en de beloning van medewerkers die werkzaam zijn in een gelijke of gelijkwaardige functie. Het betreft elementen voor de vaststelling van inlenersbeloning: loon, van toepassing zijnde ADV, toeslagen en overige vergoedingen. Indien op enig moment blijkt dat de door Opdrachtgever verstrekte informatie onjuist dan wel gewijzigd is dan zal Opdrachtgever VONDERS Groep onverwijld hiervan op de hoogte brengen. De beloning van de Professional zal opnieuw moeten worden vastgesteld indien de Professional in redelijkheid daarop aanspraak maakt met een beroep op van toepassing zijnde wet- en regelgeving of cao. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning dan corrigeert VONDERS Groep het basisuurtarief dienovereenkomstig. Opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het ingangsmoment van de aanpassing verschuldigd.
5.7 Opdrachtgever dient VONDERS Groep zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen van (wijzigingen van) feiten en omstandigheden die redelijkerwijs van belang zijn of kunnen zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst/Opdracht.
5.8 Opdrachtgever verplicht zich ertoe om voorafgaand aan de Opdracht VONDERS Groep te informeren over eventuele bedrijfssluitingen gedurende de looptijd van de Opdracht. Gedurende de Opdracht, maar minimaal 4 weken voor de sluiting, zal Opdrachtgever VONDERS Groep onmiddellijk informeren na bekendmaking van de bedrijfssluiting. Bij gebreke daarvan is Opdrachtgever gehouden aan het onverkort voldoen van het opdrachtgeverstarief over het gebruikelijke aantal uren over de periode van bedrijfssluiting.
5.9 Partijen mogen rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit hoofde van de Overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk aan een derde of derden, behalve binnen de VONDERS Groep, overdragen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 De Opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen door VONDERS Groep uitgevoerd en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht. VONDERS Groep neemt met de Opdracht een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie van welke aard ook omtrent de resultaten van de Opdracht.
6.2 VONDERS Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard of omvang ook, (i) die Opdrachtgever lijdt doordat de Professional niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde vereisten, (ii) aan zaken die door Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Opdracht aan de Professional ter beschikking zijn gesteld, (iii) ontstaan door het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door Opdrachtgever, (iv) ontstaan door werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht door de Professional, daaronder uitdrukkelijk begrepen aansprakelijkheid uit hoofde van artikel 6:76 resp. 6:170 BW en/of (v) ontstaan door niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst door VONDERS Groep.
6.3 De aansprakelijkheidsbeperkingen van artikel 6.2 zijn niet van toepassing indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens VONDERS Groep of de Professional.
6.4 Partijen zijn jegens elkaar nimmer aansprakelijk voor andere dan directe schade. Hiermee worden indirecte schade, vergoeding van winstderving, gevolgschade, bedrijfsschade en/of vertragingsschade uitdrukkelijk uitgesloten.
6.5 Opdrachtgever vrijwaart VONDERS Groep voor schade van derden, van welke aard of omvang ook, ontstaan ten gevolge van niet, niet-tijdig of onjuist nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst, Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden door Opdrachtgever.
6.6 De totale aansprakelijkheid van VONDERS Groep jegens Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst en/of Opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door VONDERS Groep gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere (totale) aansprakelijkheid van VONDERS Groep beperkt tot een maximum van het lagere van de door Opdrachtgever onder de betreffende Overeenkomst of Opdracht betaalde vergoedingen in de twaalf (12) maanden voor de schadeveroorzakende gebeurtenis, of € 250.000,- per incident.
6.7 VONDERS Groep staat jegens Opdrachtgever in voor de naleving van de sociale verzekeringswetten en belastingwetten ten aanzien van de Professional die betrokken is (geweest) bij de Opdracht. VONDERS Groep vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen en/of naheffingen van sociale lasten en/ of belastingen met betrekking tot de Professional.
6.8 Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding is dat Opdrachtgever binnen drie (3) maanden nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij VONDERS Groep ter zake heeft geprotesteerd. Elke vordering jegens VONDERS Groep uit hoofde van een Overeenkomst vervalt op de vroegste datum van (i) twaalf (12) maanden nadat Opdrachtgever op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade-toebrengende feit of (ii) twaalf (12) maanden nadat het Opdracht is geëindigd.

Artikel 7. Geheimhouding, data protectie, intellectuele eigendom en ethische gedragscode
7.1 VONDERS Groep zal bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de Opdracht, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.
7.2 Tenzij (i) enige wettelijke bepaling Partijen tot bekendmaking verplicht; en/of (ii) Partijen of personen verbonden aan of werkzaam bij Partijen optreden in een tucht-, civiel-, bestuurs- en/of strafrechtelijke procedure waarbij informatie van belang kan zijn, zullen Partijen en de door Partijen ingeschakelde personen vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens niet openbaren aan anderen, anders dan ter uitvoering van de Opdracht vereist is.
7.3 Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel aan de door hen in te schakelen derden, waaronder de Professional, opleggen.
7.4 Opdrachtgever zal geen persoonsgegevens van de Professionals verwerken, anders dan noodzakelijk in het kader van een Opdracht of op grond van een wettelijke verplichting.
7.5 VONDERS Groep behoudt het recht van intellectuele eigendom met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, ten aanzien waarvan VONDERS Groep de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend heeft kunnen maken.
7.6 Alle tijdens de uitvoering van de Opdracht door de Professional ontstane rechten van intellectueel eigendom komen toe aan Opdrachtgever, tenzij Partijen anders overeenkomen of de overdracht van deze rechten in strijd is met rechten die derden kunnen laten gelden op technieken, methoden, geschriften en dergelijke die de Professional gebruikt bij de uitvoering van de Opdracht.
7.7 Opdrachtgever en VONDERS Groep zijn ten aanzien van de door VONDERS Groep in het kader van de Opdracht verstrekte (persoons-)gegevens gehouden de wettelijke bepalingen rond privacybescherming en de bescherming van persoonsgegevens na te leven, waaronder, maar niet beperkt tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
7.8 VONDERS Groep is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van Opdrachten die zij voor Opdrachtgever heeft verricht aan (potentiële) klanten ter indicatie van de ervaring van de Professionals.
7.9 VONDERS Groep zal ten aanzien van persoons- en bedrijfsgegevens van Opdrachtgever en de aan Opdrachtgever voorgestelde Professional discretie in acht nemen. De persoonsgegevens van de Professional zijn uitsluitend bedoeld ter beoordeling van zijn of haar geschiktheid en zullen door Opdrachtgever voor geen enkel ander doel gebruikt worden. Opdrachtgever zal na beëindiging van de Opdracht de eventueel nog in het bezit van Opdrachtgever zijnde persoonsgegevens van de Professional vernietigen.
7.10 Ter voorkoming van ongeoorloofde discriminatie zullen niet-functierelevante eisen waaronder, maar niet beperkt tot godsdienst, politieke geaardheid, ras, nationaliteit en leeftijd niet worden meegewogen, noch door Opdrachtgever worden gesteld.

Artikel 8. Overname Professionals
8.1 Indien Opdrachtgever, direct aansluitend aan de ter beschikkingstelling door VONDERS Groep van de Professional aan de Opdrachtgever, de Professional wil overnemen dan wel (direct of indirect) zonder tussenkomst van VONDERS Groep werkzaamheden voor haar wil laten verrichten binnen een periode van 18 maanden vanaf het moment van ter beschikkingstelling, dan is de Opdrachtgever aan VONDERS Groep hiervoor een redelijke vergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding wordt bepaald door het resterend aantal maanden tot 18 maanden te vermenigvuldigen met 150 uur x laatst geldende klanttarief x 25%.
8.2 Indien VONDERS Groep de Professional heeft geïntroduceerd bij Opdrachtgever en Opdrachtgever binnen twaalf (12) maanden na introductie, zonder ter beschikking stelling door VONDERS Groep, bij Opdrachtgever in dienst treedt dan wel zonder tussenkomst van VONDERS Groep werkzaamheden voor Opdrachtgever laat verrichten is Opdrachtgever aan VONDERS Groep een direct opeisbare boete verschuldigd van € 30.000,- per overtreding.
8.3 Indien de Professional niet direct aansluitend maar binnen twaalf (12) maanden na het eindigen van de ter beschikking stelling van de Professional door VONDERS Groep bij Opdrachtgever in dienst treedt dan wel zonder tussenkomst van VONDERS Groep werkzaamheden voor Opdrachtgever laat verrichten is Opdrachtgever aan VONDERS Groep een direct opeisbare boete verschuldigd van € 30.000,- per overtreding.
8.4 Dit artikel is eveneens en integraal van toepassing op aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen (waaronder begrepen groepsmaatschappij(en) van Opdrachtgever als bedoeld in artikel BW 2:24a en 2:24b).
8.5 Opdrachtgever dient bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst dan wel een contractuele relatie zonder inschakeling van VONDERS Groep met een door VONDERS Groep geïntroduceerde Professional, VONDERS Groep hieromtrent binnen tien (10) werkdagen te informeren.
8.6 Ingeval Opdrachtgever de Professional inzet om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van derden, zal Opdrachtgever in de overeenkomst met de desbetreffende derde partij een kettingbeding opnemen ten gunste van VONDERS Groep van gelijke inhoud en strekking als dit artikel.

Artikel 9. Duur en beëindiging
9.1 De Overeenkomst kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden aangegaan.
9.2 Een Overeenkomst voor onbepaalde duur kan uitsluitend tegen het eind van de maand schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
9.3 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan, tenzij anders wordt afgesproken, tussentijds niet worden beëindigd of worden opgeschort, en eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur van de Overeenkomst, behoudens het hierna in lid 6 voor opzegging bepaalde. Verlenging van de Overeenkomst is mogelijk, in welk geval de Opdracht wordt voortgezet onder de voorwaarden, zoals vastgelegd in de oorspronkelijke Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
9.4 Indien de Professional zonder tegenspraak van Opdrachtgever zijn werkzaamheden na de in de Overeenkomst genoemde einddatum voortzet, wordt de Overeenkomst geacht voor minimaal de gelijke duur en onder dezelfde condities te zijn verlengd.
9.5 Indien Opdrachtgever een Overeenkomst voor bepaalde tijd voor de einddatum éénzijdig opzegt dan is Opdrachtgever een vergoeding ineens verschuldigd al ware dat de Opdracht was voortgezet onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de Overeenkomst.
9.6 In afwijking van het in dit artikel 9 bepaalde, kunnen beide partijen de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling met onmiddellijke ingang beëindigen in de volgende gevallen:
(a) Indien één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard;
(b) Indien één der partijen (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend;
(c) Indien één der partijen wordt geliquideerd;
(d) Indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever;
(e) Indien één der partijen toerekenbaar tekort schiet in haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming, na het verstrijken van die termijn de tekortkoming niet heeft hersteld en in verzuim blijft met betrekking tot haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;
(f) Indien sprake is van een tekortkoming van de andere partij die naar haar aard niet kan worden hersteld.
9.7 In geval van beëindiging zoals bedoeld in artikel 9.6, zal VONDERS Groep jegens opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn en zal opdrachtgever VONDERS Groep vrijwaren voor de eventuele door haar geleden of te lijden schade.

Artikel 10. Prijzen en tarieven
10.1 Ter zake van de uit hoofde van de Overeenkomst door VONDERS Groep verrichte diensten, zal Opdrachtgever aan VONDERS Groep een vergoeding verschuldigd zijn voor de werkelijk bestede uren, conform het tarief van VONDERS Groep zoals dat is bepaald bij het tot stand komen van de Overeenkomst. Reis-, verblijf- en onkosten van de Professional zijn niet in dit tarief inbegrepen.
10.2 De eventuele woon-werkverkeer-, reis-, verblijf- en onkosten van de Professional ten behoeve van zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever, zullen, na akkoord van Opdrachtgever, bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
10.3 VONDERS Groep is gerechtigd om het opdrachtgeverstarief, omrekenfactor en/of vergoedingen tijdens de looptijd van de overeenkomst aan te passen als de kosten van de professional stijgen als gevolg van: Wijziging(en) in de van toepassing zijnde CAO of arbeidsvoorwaardenregeling; Wijziging als gevolg van periodieke loonsverhoging of promotieverhoging; Stijging van de kosten van arbeid als gevolg van aanpassingen in de sociale en fiscale wet- en regelgeving. Deze wijzigingen in het opdrachtgeverstarief zullen aan Opdrachtgever worden bevestigd en (eventueel terugwerkend) doorberekend vanaf het moment dat deze wijzigingen in werking treden.
10.4 VONDERS Groep is tevens gerechtigd om het tarief jaarlijks vanaf 1 januari aan te passen op basis van het CBS indexcijfer “Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)”.
10.5 VONDERS Groep behoudt zich het recht voor om de tarieven aan te passen indien de aard van de projectwerkzaamheden zich drastisch wijzigen dat deze invloed hebben op het tarief.
10.6 Indien er specifieke opleiding dan wel scholing nodig is voor de uitvoering van de Opdracht dan zullen de uren die de Professional hieraan besteedt in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Dit geldt ook voor eventuele directe opleidingskosten. Overige uren voor scholing worden, tenzij anders overeengekomen, niet in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
10.7 Overwerkuren die door de Professional zijn gewerkt worden met een toeslag aan Opdrachtgever in rekening gebracht conform de van toepassing zijnde cao. In het geval van overuren zal het percentage dat wordt berekend over het basisuurtarief minimaal gelijk zijn aan het aan de Professional te betalen percentage.

Artikel 11. Facturering
11.1 VONDERS Groep zal gedurende de uitvoering van de Opdracht een (tijd)verantwoording laten bijhouden door de Professional, dat als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de verleende diensten. Indien geen andere wijze van (tijd)verantwoording is overeengekomen, vindt de (tijd)verantwoording plaats door middel van een via een internetportal ter goedkeuring aangeboden tijdverantwoording. Ongeacht de wijze van (tijd)verantwoording is Opdrachtgever gehouden de (tijd)verantwoording te controleren op juistheid en volledigheid van het aantal en soort gewerkte uren alsook eventuele toeslagen en declarabele kosten en deze zo nodig aan te vullen of te corrigeren. Opdrachtgever is gehouden de (tijd)verantwoording, ongeacht de wijze van (tijd)verantwoording, zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen een tijdsbestek van 5 dagen na het aanbieden van de (tijd)verantwoording te accorderen. Indien Opdrachtgever de (tijd)verantwoording niet tijdig accordeert, dan wel nalatig is met het controleren en accorderen dan is VONDERS Groep bevoegd de door de Professional ingediende (tijd)verantwoording als bindend vast te stellen. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de juistheid en/of volledigheid van de (tijd) verantwoording van de Professional, is VONDERS Groep gerechtigd de uren, kosten en toeslagen vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Professional, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de door de Professional opgegeven informatie incorrect is.
11.2 VONDERS Groep factureert maandelijks achteraf op basis van de (tijd)verantwoordingsstaat waarop de gewerkte uren/dagen alsmede gemaakte kosten van de Professional vermeld staan.
11.3 Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij VONDERS Groep te zijn ingediend bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd.
11.4 Indien Opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Het eventuele recht van Opdrachtgever zich te beroepen op opschorting (als bedoeld in artikel 6:52, 6:262 of 6:263 BW) of verrekening is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.5 Indien de Opdrachtgever gedurende de Overeenkomst de Professional niet in staat stelt om zijn/haar werkzaamheden uit te voeren, dan zal VONDERS Groep de overeengekomen contracturen (ondanks dat deze niet gewerkt zijn) alsnog in rekening brengen bij de Opdrachtgever.

Artikel 12. Betaling
12.1 Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen de standaard betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum.
12.2 In het geval dat de Opdrachtgever de factuur na de afgesproken betaaltermijn en ondanks herhaalde herinnering nog steeds niet heeft voldaan, heeft VONDERS Groep het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en haar werkzaamheden krachtens de Opdracht met onmiddellijke ingang te staken. De door VONDERS Groep geleden schade, waaronder de contracturen tot einde van de Overeenkomst, zullen bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
12.3 Na het verstrijken van de in de factuur van VONDERS Groep gestelde betalingstermijn, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is in dat geval aan VONDERS Groep de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Ook de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, met betrekking tot de invordering en inning van de door VONDERS Groep niet tijdig van Opdrachtgever ontvangen betalingen, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
12.4 Betalingen van Opdrachtgever strekken primair ter voldoening van de door deze in lid 3 van dit artikel 12 bedoelde verschuldigde rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
12.5 VONDERS Groep is, indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever naar het oordeel van VONDERS Groep daartoe aanleiding geeft, te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidsstelling te verlangen voor al hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd zal zijn. Indien Opdrachtgever hier geen gehoor aan geeft dan heeft VONDERS Groep het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en haar werkzaamheden krachtens de Opdracht met onmiddellijke ingang te staken.
12.6 Indien VONDERS Groep de kandidaat (tijdelijk) van de Opdracht af haalt omdat de Opdrachtgever nalatig is in het voldoen van de facturen, dan zal VONDERS Groep alsnog de contractueel vastgelegde uren voor die periode bij de Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 13. Verhindering en Uitdiensttreding
13.1 Ingeval van verhindering, ziekte of ongeval van de Professional, waarbij de Professional voor langere tijd niet beschikbaar is voor het uitvoeren van de werkzaamheden, zullen partijen elkaar hiervan onmiddellijk in kennis stellen teneinde VONDERS Groep in staat te stellen passende maatregelen te treffen.
13.2 Indien de Professional bij zijn/haar werkgever uit dienst treedt en daardoor niet langer voor het Opdracht inzetbaar is, zal VONDERS Groep direct Opdrachtgever hierover informeren.
13.3 VONDERS Groep heeft in geval van dit artikel lid 1 en 2 een inspanningsverplichting om voor de Overeenkomstperiode binnen een redelijke termijn een gelijkwaardige kandidaat voor te dragen ter vervanging. Een afwijzing van de vervanging kan alleen op redelijke gronden en dient door Opdrachtgever schriftelijk te worden gemotiveerd.
13.4 VONDERS Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard of omvang dan ook die Opdrachtgever lijdt wegens het niet langer inzetbaar kunnen zijn van de Professional. In het geval dat VONDERS Groep er niet in slaagt om binnen een redelijke termijn een gelijkwaardige kandidaat voor te dragen dan zal de Overeenkomst beëindigd worden, waarbij VONDERS Groep en Opdrachtgever jegens elkaar geen vergoedingen verschuldigd zijn voor het voortijdig beëindigen.

Artikel 14. Overig
14.1 Partijen communiceren ook via elektronische communicatiemiddelen. Partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen risico’s kleven zoals, maar niet beperkt tot, vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.
14.2 VONDERS Groep zal alleen afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden doen, indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt.
14.3 De bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zoals, maar niet beperkt tot geheimhouding, zullen na beëindigen van de Overeenkomst van kracht blijven en Partijen blijven binden.
14.4 Indien deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen uit de Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden. Er kan uitsluitend schriftelijke in de Overeenkomst worden afgeweken van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 15. Toepasselijk recht, geschillen
15.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Opdracht en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Algemene Voorwaarden, de Opdracht en/of de Overeenkomst zullen Partijen in eerste instantie trachten in der minne op te lossen.
15.3 Indien Partijen niet tot een minnelijke oplossing komen, dan zullen geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Algemene Voorwaarden, de Opdracht en/of de Overeenkomst in eerste aanleg worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.